Kies uw taal: NL -- Wählen Sie ihre Sprache: DE -- Choose your language: EN ⇓ ⇒
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

KlokkenDiscounter te Maastricht, Nederland

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KlokkenDiscounter zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van KlokkenDiscounter worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door KlokkenDiscounter ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van KlokkenDiscounter zijn vrijblijvend en KlokkenDiscounter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door KlokkenDiscounter. KlokkenDiscounter is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KlokkenDiscounter dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling. Bestelde goederen worden uitsluitend uitgeleverd na ontvangst van de volledige betaling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (De koper betaalt altijd verzendkosten), tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de advertentie of schriftelijk , of per mail overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden middels IDEAL, Mastercard, Visa of binnen veertien(14) dagen zonder korting of compensatie voorafgaande aan de leveringen binnen Nederland. U krijgt van ons een Mail nadat U de bestelling heeft geplaatst met daarin alle (betalings)gegevens en eventuele verzendkosten . Voor bestellingen buiten Nederland, geldt hetzelfde.

3.3 Betaling geschiedt per bankrekening,  NL09 RABO 0117 8157 05, B&R Holding BV Maastricht, onder vermelding van uw ordernummer.

3,4 Verzending onder Rembours : Bij zendingen onder rembours(betalen aan de postbode) wordt € 10.00 extra in rekening gebracht per bestelling. Het remboursebedrag mag maximaal € 200 zijn. Bij een hoger aankoopbedrag vragen we om het bedrag boven € 200 van te voren aan ons over te maken

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na een schriftelijke aanmaning per post door KlokkenDiscounter bent u een bedrag van negentien euro en vijf en negentig eurocent (€ 19.95) aan administratiekosten verschuldigd en indien KlokkenDiscounter haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van KlokkenDiscounter om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door KlokkenDiscounter.

Prijsverhogingen zijn toegestaan indien door gevolg van wettelijke bepalingen. Indien een bedrijf een prijsverhoging doorvoert nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, dient de verkoper of gebruiker van de voorwaarden dit tijdig te melden aan de consument. De consument heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst, of naleving hiervan.

Artikel 4. Levering

4.1 Wij als KlokkenDiscounter leveren al onze artikelen wanneer ze op voorraad zijn binnen 4-6 weken na het ontvangen van de betaling(en).

Volgens de Wet Kopen Op Afstand bedraagt de levertijd van Uw bestelde artikel(en) maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen met KlokkenDiscounter. Het betreft maakklokken en er heerst materiaal schaarste daardoor is de levertijd 4-6 weken. Mocht de levertijd niet haalbaar zijn krijgt U van KlokkenDiscounter tijdig bericht en bieden wij U de mogelijkheid om Uw bestelling te annuleren of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij annulering van een bestelling binnen maximaal 30 dagen teruggestort op Uw rekening.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u, na betaling van het totaalbedrag van de u toegestuurde bevestigings e-mail.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan KlokkenDiscounter verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door KlokkenDiscounter geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 KlokkenDiscounter garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid en Retouren

7.1 De consument heeft het recht van annulering tot 14 werkdagen na levering van het product.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Deze kosten bedragen circa euro 7,30 standaard  (niet verzekerd tegen schade en verlies)  -  8.95 aangetekend (verzekerd tegen schade en verlies) ( Tarieven Postnl voor standaard afmetingen) per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via  ons emailadres :  [email protected].

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is."

Artikel 8. Klachten / Bestellingen /communicatie

8.1

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

8.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en KlokkenDiscounter, dan wel tussen KlokkenDiscounter en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en KlokkenDiscounter, is KlokkenDiscounter niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van KlokkenDiscounter.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft KlokkenDiscounter ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat KlokkenDiscounter gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan KlokkenDiscounter kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan KlokkenDiscounter schriftelijk opgave doet van een adres, is KlokkenDiscounter gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan KlokkenDiscounter schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door KlokkenDiscounter gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat KlokkenDiscounter deze voorwaarden soepel toepast.

KlokkenDiscounter is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de koper of derden, met betrekking tot zowel materiële - en immaterieel schade van welke aard dan ook, alsmede lichamelijk en geestelijk letsel van welke aard dan ook, ontstaan door of wegens het gebruik van de door KlokkenDiscounter geleverde producten en diensten.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met KlokkenDiscounter in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KlokkenDiscounter vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 KlokkenDiscounter is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, rechtbank te Maastricht, Nederland.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »